Dary Ducha Świętego

Duchowy dar

…to przejaw obecności i działania Ojca, Syna i Ducha Świętego względem nas, w nas i przez nas.

Dary duchowe (gr. pneumatika: 1 Kor 12,1) wyrażają się poprzez: dary łaski (gr. charismata: 1 Kor 12,4); posługi (gr. diakoniai: 1 Kor 12,5) i sposoby działania (gr. energemata: 1 Kor 12,6).

Charyzmat i charakter

…to sprawy wprawdzie różne, ale współzależne.

Charyzmat to dar łaski, który pojawia się na skutek chrztu w Duchu Świętym (zobacz: Chrzest w Duchu Świętym), charakter to zespół cech, które rodzą się w nas na drogach życia z Chrystusem (zobacz: Drogowskazy życia w Chrystusie).

Nie przeceniaj charyzmatu kosztem charakteru i nie chlub się charakterem kosztem charyzmatu. Bo charyzmat – obok cierpienia – kształtuje charakter, a charakter – obok wiary – przysposabia do charyzmatu.

Duchowy dar, a naturalny talent

Naturalny talent jest jak układ elektryczny, duchowy dar jak prąd, który może w nim popłynąć (1 Kor 12,7). Innymi słowy Duch Święty wyrażając się przez twój naturalny talent może przekształcić go w duchowy dar. Ale napełnienie Duchem Świętym może też otworzyć przed tobą nowe, nieznane ci dotąd możliwości.

W jaki sposób zabiegać o dary Ducha?

O dary duchowe zabiegaj w modlitwie z wiarą (1 Kor 14,13; Gal 3,1nn).

Jeśli Ty już odkryłeś, w jaki sposób Bóg pragnie Cię używać dla pożytku Kościoła, pozwól by potwierdzili to inni wierzący i postaw się Panu do dyspozycji w służbie odpowiedniej dla Twego daru. Jeśli chcesz wiedzieć o nim więcej, zgłoś nam pragnienie otrzymania osobnego studium na jego temat.

Piotr Zaremba

Poniżej znajdziesz opis wszystkich darów Ducha Świętego.

Dar wiary

…to dar takiego zaufania do Boga, które umożliwia przenoszenie gór (1 Kor 13,2), podejmowanie i osiąganie rzeczy szczególnych (Dz 14,8-9; Rz 15,20; 2 Kor 10,13) i mocne trwanie w powołaniu mogące na innych robić wrażenie ryzykownego, nieobliczalnego, szalonego.
Dar ten daje o sobie znać
poprzez wewnętrzny przymus, zdecydowanie i gotowość pójścia za głosem Bożego wezwania choćby samotnie i bez względu na koszt.

Dar wiary

Dar wykładania języków

…to łaska, nie wyuczona umiejętność, rozumienia i wyjaśniania innym niezrozumiałych słów wypowiedzianych z inspiracji Ducha Świętego.
Dar ten przejawia się poprzez rozumienie wypowiedzianej w niezrozumiały sposób wypowiedzi i pragnienie przedstawienia jej słuchającym w zrozumiały sposób.

Dar wykładania języków

Dar mówienia językami

…to łaska wypowiadania z inspiracji Ducha Świętego, poza udziałem świadomie podjętego wysiłku myślowego, słów, głównie uwielbienia lub dziękczynienia, składających się na język nie wyuczony przez mówiącego i niekoniecznie dla niego samego zrozumiały, głoszący wielkie dzieła Boże w sposób zrozumiały dla innych lub możliwy do przetłumaczenia (Dz 2,4.11; 1 Kor 14,2).
Dar ten przejawia się poprzez pragnienie wyrażenia chwały Boga słowami nie mieszczącymi się w kategoriach znanego mówiącemu języka.

Dar mówienia językami

Dar kierowania

…to zdolność stania na “pierwszej linii”, umiejętność bycia wzorem, uczenia poprzez przykład i porywania własnym przykładem bez oglądania się na postępowanie innych. To również umiejętność mądrego zarządzania i organizowania życia.
Dar ten przejawia się gdy możesz twierdząco odpowiedzieć na pytania: Czy do normalnego chrześcijańskiego życia nieodzowny jest ci przykład innych? Czy potrafisz być zdyscyplinowany i karny? Czy odkrywasz w sobie potrzebę przewodzenia innym? Czy pozostając pod poleceniami innych miewasz przeświadczenie, że umiałbyś konkretnymi sprawami pokierować lepiej i wiedziałbyś, jak to zrobić?

Dar usługiwania lub niesienia pomocy

…to łaska widzenia potrzeb i umiejętność mądrego, nie budzącego w innych poczucia winy, niosącego radość wychodzenia im naprzeciw.
Dar ten daje o sobie znać
…w pragnieniach wprowadzania usprawniających życie innowacji, w tym, że służba jest pasją, że świadczy się ją jak dla Pana (Kol 3,22-25; J 12,26), w tym, że zapewnia ona harmonię i poczucie bezpieczeństwa wszystkim odbiorcom posługi.

Dar obdarowywania

…to dar oczu, które widzą potrzeby innych ludzi, dar myśli, które nie mogą się pogodzić z czyjąś beznadzieją, dar sumienia, które zmusza, by zawołać: “Panie, oto jestem, poślij mnie”, dar woli, która nie spocznie, póki nie zaradzi czyjejś biedzie – i pomysłowość, która wie, jak to skutecznie zrobić.
Dar ten daje o sobie znać poprzez (1) szczerość i prostotę w pragnieniu dawania i pomagania (5 Mjż 15,7-11; Mt 6,3; Łk 13,10nn; Rz 1,11). (2) Poczucie satysfakcji, gdy się zrobi coś dla innych. (3) Poprzez naturalne branie pod uwagę innych w gospodarowaniu wypracowanymi przez siebie środkami materialnymi.

Dar napominania albo dar zachęty

…to umiejętność takiego wpływania na ludzi, które motywuje ich do osiągania pełni tego, co Bóg dla nich w Chrystusie zaplanował. Dar zachęty jest darem przekazywania dalej tej pociechy, jaką darzy nas Bóg (2 Kor 1,4nn; 7,6).
Dar ten daje o sobie znać gdy pomimo trudności nie opuszcza cię nadzieja i optymizm, a Bóg staje ci się jeszcze bliższy. Gdy nie możesz przejść obojętnie obok czyjejś rezygnacji, gdy potrafisz widzieć szansę i nadzieję tam, gdzie inni załamują ręce w beznadziei.

Dar miłosierdzia

…to dar serca, które przejmuje się losem poszkodowanych, chorych, niedołężnych, opuszczonych, które identyfikuje się z ich sytuacją, solidaryzuje się z ich zmaganiami, oferuje pomocną dłoń – to dar czucia sercem Boga, który jest miłosierny.

Dar ten daje o sobie znać

…jeśli potrafisz twierdząco odpowiedzieć na pytania: Czy okazujesz współczucie tylko, aby nie ranić uczuć poszkodowanego, czy też jego los głęboko cię przejmuje? Czy by nieść brzemię innych gotów jesteś poświęcić własną wygodę? Czy jesteś gotów ratować innych kosztem swego własnego życia? Czy potrafisz wiernie pamiętać poszkodowanych w swojej modlitwie? Czy okazywanie miłosierdzia jest twym brzemieniem, czy też czymś, w czym czujesz się “na swoim miejscu”?

Dar uzdrawiania

…to dana człowiekowi łaska wprowadzenia człowieka w stan zdrowia wszędzie tam, gdzie choroba jest naturalną konsekwencją skażonej grzechem natury ludzkiej.
Dar ten daje o sobie znać poprzez (1) pojawienie się u osoby mającej dokonać uzdrowienia świadomości, że Bóg chce jego dokonania w określonym czasie lub względem określonej grupy ludzi (Mt 10,7-10; Mk 2,8; 13,15; Łk 5,17; 9,1-2; 10, 9.17); (2) rozpoznanie u osoby mającej dostąpić uzdrowienia wiary wystarczającej dla jego otrzymania (Dz 3,4.16; 13,9-12; 14,9). Gdy zaistnieje taka sytuacja, należy proklamować uzdrowienie.

Dar uzdrawiania

Dar czynienia cudów

… to dana człowiekowi łaska uczestniczenia i pośredniczenia w dziełach mocy Ducha Świętego.
Dar ten daje o sobie znać poprzez
pojawienie się u osoby mającej dokonać cudu świadomości, że Bóg chce jego dokonania. Otrzymawszy tę pewność w modlitwie lub na skutek szczególnego napełnienia Duchem Świętym należy proklamować wolę Bożą (Dz 9,40; 13,9-10). (Cuda czyni się słowem; zob. Łk 9,54)

Dar nauczania

…to dar trafnego nazywania, logicznego porządkowania, zrozumiałego przekazywania innym prawd i zasad duchowych oraz tego wszystkiego, co Kościół jako Ciało wie lub przeczuwa dzięki otrzymanemu przez wierzących namaszczeniu Ducha Świętego (Jr 31,34; 1 J 2,27), a co nauczyciel wie, nazywa, porządkuje i przekazuje w oparciu o dane mu przez Boga oświecenie (1 Kor 2,10-13).
Dar ten daje o sobie znać poprzez (1) umiłowianie Pisma Świętego; troskę o zgodność wypowiedzi z Biblią; zwiastowanie prowadzące słuchających do przemiany życia (Mt 7,29; Dz 20,20-21). (2) Gorące pragnienie poznawania Jezusa, doznawania mocy Jego zmartwychwstania, uczestniczenia w Jego cierpieniach (2 Kor 4,7nn; Flp 3,10). (3) Świadomość bycia oświecanym przez Boga w sensie klarownego widzenia prawd biblijnych i obserwowania ich przeradzania się w “ciało” we własnym życiu (1 Kor 2,10). (4) Umiejętność dawania przykładu (J 13,13-14).

Dar wiedzy

…to dar logicznego i nabytego w osobistym doświadczeniu (Flp 3,8; 2 Ptr 3,17n) rozumienia i przekazywania prawd o Bogu (2 Kor 2,14; 10,5; 11,6), o zbawieniu (1 Kor 13,2), prawd duchowego wzrostu, umiejętność rozróżniania między rzeczami bardziej i mniej ważnymi (1 Kor 8,1.7) umiejętność wczuwania się w myśli Boże (1 Kor 1,4n; 2,16; Kol 2,3).
Dar ten daje o sobie znać poprzez umiejętność jasnego przedstawiania prawd Pisma Świętego dzieciom (Rz 2,20); umiejętność pouczania (Rz 15,14); wrażliwość, dociekliwość, dążność do upraszczania prawd złożonych.

Dar rozeznawania duchów

…to zdolność rozpoznawania źródeł inspiracji, przenikania motywów działania, wnikania w sens wygłaszanych poglądów (Mt 16,17. 23; Dz 16,17n).
Dar przejawia się poprzez (1) umiejętność zadawania właściwych pytań; (2) skłonność do wnikania w sens wypowiedzi; (3) staranność w formułowaniu myśli (4) umiejętność mierzenia zasłyszanych słów lub zaobserwowanych zachowań miarą Ducha i kryteriami Biblii.

Dar mądrości

…to dar rozumienia woli Bożej zawartej w Pismie Świętym i praktycznego jej stosowania, to dar rozumienia zasad i mechanizmów życia oraz takiego nim kierowania, aby było wyrazem umiłowania Boga i szacunku dla Jego istoty: Mt 7,24nn; Obj 13,18; 17,9.
Dar ten przejawia się poprzez umiejętność odnajdywania w Piśmie Świętym zasad rozstrzygających i organizujących nawet te sprawy życia, o których Pismo Święte wyraźnie nie mówi.

Dar prorokowania

…to dar jasnego widzenia rzeczywistości w zakresie wykraczającym poza ramy naturalnego poznania. Prorokowanie to objawianie tego, co zakryte (1) w odniesieniu do przyszłości (1 Tm 4,1); (2) określonego stanu rzeczy (2 Sm 12,7; J 4,18-19); (3) prawdy Bożej i jej znaczenia (Dn 2,28-30) oraz (4) w odniesieniu do Bożej woli.

Dar ten daje o sobie znać poprzez udzielenie ci przez Boga objawienia. Rozważ: Iz 6,5; Jr 20,9; Dn 10,15-19; Dz 9,10; 27,23; Obj 1,17.

Dar ewangelizowania

…to dar jasnego i poruszającego sumienia słuchaczy zwiastowania zbawczych prawd o odkupieniu, o wierze w Boga, o potrzebie upamiętania i pójścia śladami Jezusa (Dz 2,36-38; Ef 4,11).
Dar ten przejawia się
…poprzez miłość do ginących, otwartość na nawiązywanie z nimi kontaktów, pragnienie zwiastowania ewangelii (Dz 8,4).
Dar ewangelizowania
…to dar jasnego i poruszającego sumienia słuchaczy zwiastowania zbawczych prawd o odkupieniu, o wierze w Boga, o potrzebie upamiętania i pójścia śladami Jezusa (Dz 2,36-38; Ef 4,11).
Dar ten przejawia się
…poprzez miłość do ginących, otwartość na nawiązywanie z nimi kontaktów, pragnienie zwiastowania ewangelii (Dz 8,4).

Dar apostolstwa

…to dar prowadzenia misji. Apostołami w kościele dzisiejszym są ci, których sam Pan powołuje (a kościół to rozpoznaje) do określonego stylu życia i służby (Dz 9,15-16; 1 Kor 4,9-13; 2 Kor 4,7-13; 11,21-29), których posyła powierzając im zadanie zwiastowania ewangelii na nowych terenach, i których odpowiednio uzdolnia, aby organizowali życie nowo powstających zborów lokalnych. Ci apostołowie-misjonarze nie dodają do Biblii nowych ksiąg i nie mówią o Chrystusie innym niż objawiają go pisma apostolskie, ale idą za głosem Bożego powołania w tym samym, co apostołowie duchu, podobnie jak za Pawłem poszedł Tymoteusz (2 Tm 3,10-11).
Dar ten przejawia się
…gdy potrafisz twierdząco odpowiedzieć na pytanie: Czy jestem gotów iść za sposobem życia apostoła Pawła? Jeśli tak i jeśli powołanie do takiego losu przynagla cię w sposób trwały i kategoryczny, to z ostrożnością, ale i z odwagą, idź za głosem tego powołania.

Dar apostolstwa