Grupa Asystentów

Spotkania asystentów pastora
Miejsce: Strzeszyn, ul. Gogola
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Kontakt: Piotr
pastor@baptist.poznan.pl

Błogosławieństwo Aarona

24 εὐλογήσαι σε Κύριος, καὶ φυλάξαι, σε.

25 Ἐπιφάναι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ, καὶ ἐλεήσαι σε.

26 Ἐπάραι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ, καὶ δῴη σοι εἰρήνην.

Wymowa

24 Eulogesai se Kyrios, kai fylaksai se.

25 Epifanai Kyrios to prosopon autu epi se, kai eleesai se.

26 Eparai Kyrios to prosopon autu epi se, kai doe soi eirenen.